Regneark for selvkostberegninger

Kine tilbyr et regnearkbasert verktøy for å utføre selvkostberegninger i forbindelse med 4-årig økonomiplan og årlig vedtak om VAR-gebyrene, etterkalkyle for selvkost det enkelte regnskapsår, kalkyler i forbindelse med hovedplanlegging og annen planlegging av tiltak.

Regnearket har en modul der det kan foretas de nødvendige regneoperasjonene for omlegging av metodene for beregning av kapitalkostnader i hht til Retningslinjene for selvkostberegninger (KRD januar 2003). Etterkalkylen for selvkostberegningen for 2003 skal være i hht til det nye regelverket.

Selvkostberegningene består delvis av regnskapsførte utgifter og kalkulerte kostnader innenfor retningslinjene for selvkost. I regnearket vises det til KOSTRA kontoplanen når det gjelder utgifter som skal hentes inn fra regnskapet og de kalkulatoriske beregningene utføres i hht til retningslinjene for dette.  

Med bruk av regnearket har også kommunen det nødvendige grunnlaget for å rapportere data til KOSTRAs skjema 23; 'Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallsektoren'.

Demo kan også oversendes på forespørsel kontor@kinei.no  

Priser i 2014:

Regneark for alle de tre VAR-tjenestene: kr. 18.000,- ekskl. mva
VA-tjenestene (to ark):                              kr. 15.000,- ekskl. mva
Husholdningsavfall og slam/septik:           kr.   6.000,- ekskl. mva

Vi kan også bistå kommunen med den praktiske tilretteleggingen og overføringen av eldre data inn i regnearket og veiledning til selve regelverket for selvkost og regnskapføring iht. til KOSTRA kontoplanen. Timepris kr. 1200,-

Regnearket generer til slutt en rapport som gir oversikt over planlagte investeringer i planperioden og med konsekvensene dette får for selvkost, drift- og vedlikeholdskostnader, kapitalkostnader, gebyrer og oppbygging/bruk av fond:
 

Kontakt oss
                           

   May Rostad

   Tlf. +47 905 90 720
    may@kinei.no