Strategisk utvikling i VAR-bransjen

Vi sikrer samfunnets kritiske behov, fremmer bærekraft og effektivitet, og skaper grønn verdi. 

Kinei bistår de offentlige virksomhetene og bransjen med oppfyllelse av kravene til:

Samfunnskritisk infrastruktur

Sirkulær økonomi

Klimanøytralitet

God praksis for selvkost- og konkurranseregelverket

Kostnadseffektivitet

Grønn verdiskaping

Våre tjenester

Rådgivning i strategiske prosesser i VA-sektoren

 • Organisering av tjenestene, herunder interkommunalt samarbeid
 • Omstilling til mer bærekraftige tjenester
 • Kostnadseffektivisering

 

Kommunale VA-gebyrforskrifter og praktisering av selkost

 • Utarbeiding av forskrifter og nye gebyrmodeller
 • Praktisering av selvkost innenfor regelverket
 • God praksis for salg av ressurser i markedet fra selvkostvirksomheter

 

Nasjonale utrednings- og utviklingsprosjekter i Vannbransjen

 • Utviklingsprosjekter for bransjeorganisasjonen Norsk Vann
 • Utredningsprosjekter for myndighetene

 

Styrearbeid i kommunale og interkommunale VAR-selskap

 • Bred erfaring som styreleder og styremedlem i offentlige VAR-selskap

Referanser siste 10 år

Nasjonale utrednings- og utviklingsprosjekter i Vannbransjen

 • Mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren (2022) utarbeidet av Oslo Economics, Cowi AS og Kinei AS på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og
  omsorgsdepartementet.
 • Måling av VA-bransjens bærekraftige utvikling med bedreVANN for Norsk Vann (2024)
 • Bærekraftstrategi for kommunale vann- og avløpstjenester for Norsk Vann (2022)
 • Vannbransjens erfaringer med kommunesammenslåinger, NV-rapport 266/.2021. Utført av Menon Economics og Kinei.
 • Benchmarking av VA-tjenesten i kommuner og interkommunale selskap (fra 2003-2024)
 • Implementering av bærekraft i bedreVANN (fra 2017-2021)
 • Forprosjekt digital vannstatistikk 2020
 • Finansieringsbehov i vannbransjen 2040 (2017)
 • Veiledning for praktisering av selvkost i vann- og avløpssektoren (2015, 2021))
 • Fra driftsassistanser til regionale vannassistanser, med scenarier for vannbransjen (2014)

Rådgivning i strategiske prosesser i VA-sektoren

 • Samarbeid om drift av avløpsrensing i Grenlandskommunene (2023)
 • Organisering av renseanleggssamarbeid mellom Ålesund og Sula kommune (2023)
 • Mulighetsstudie om interkommunalt samarbeid innen infrastrukturområdet i Trondheimsregionen (2019)
 • Vurdering av modeller for organisering av kommunaltekniske tjenester i Nye Asker kommune (2017)
 • Utredning om samarbeid mellom vann- og avløpstjenestene i Ullensaker og Nannestad kommuner (2017)
 • Utredning av «Strategi for organisering og omstilling av driftsavdelingen i Viva IKS (2016)
 • Utredning Kommunalteknisk samarbeid Lier, Røyken og Hurum (2013)

Styrearbeid i kommunale og interkommunale VAR-selskap

 • Styremedlem i Veas AS, Norges største renseanlegg fra 2013-
 • Styremedlem i Sirkulær Bestiller AS fra 2019-
 • Styreleder for Renovasjon i Grenland IKS fra 2014 – 2022
 • Nestleder i styret for Nedre Romerike vannverk IKS fra 2007-2020
 • Styreleder for Drammen Drift KF fra 2010-2016

Kommunale VA-gebyrforskrifter og praktisering av selvkost

 • Ny forskrift og gebyrmodell for VA-tjenestene i Vestby kommune (2023)

May Rostad

Eier og rådgiver i Kinei AS

Kinei AS ble etablert i 2008

May Rostad er eier og for tiden eneste ansatte rådgiver.
Kinei samarbeider med andre rådgivere ved behov i prosjektene.

Mange kommuner i Norge er små og har sårbare fagmiljøer på vann- og avløpsområdet. Dette påvirker gjennomføringsevnen av nødvendige drifts- og utviklingstiltak. En regional organisering av VA-tjenestene er en løsning som flere kommuner bør vurdere. May Rostad har mye erfaring med utredning av regional VA-organisering og hvor krevende det faktisk er å få dette til.

Utdanning

 • BI, Master of Managementprogrammet Grønn Vekst og konkurranskraft, 30 studiepoeng (2022)
 • NTNU, Teknologiutvikling og samfunnsendringer. SOS6601, 7.5 studiepoeng. Master of Management-program (2013)
 • Master of Management BI, 90 studiepoeng (2011)
  Scenarios, forsight and strategy (2011)
  Nettverksøkonomi, næringsutvikling og elektronisk deltakelse (2000)
  Strategisk omstilling i offentlig sektor (1999)
 • Høyskolen i Østfold/Østfoldforskning/NHO.
  Ledelse i små bedrifter 10 vekttall (1998)
 • Telemark lærerhøyskole. Kvinner i ledelse 10 vekttall (1992)
 • Ingeniør fra Telemark ingeniørhøgskole 1991, Allmenn kjemi

Erfaring

 • Daglig leder og rådgiver i Kinei AS siden 2008
 • 20 års erfaring som rådgiver og prosjektledelse i egne virksomheter
 • 8 års erfaring som daglig leder for Buskerud Vann- og Avløpssenter/Driftsassistansen
 • 3 års erfaring som faglig rådgiver i Driftsassistansen i Buskerud
 • 3 års erfaring fra Fylkesmannens miljøvernavdeling
 • 2 års erfaring fra kjemisk overflatebehandling i Kongsberg Våpenfabrikk

Kontakt oss

+47 905 90 720

may@kinei.no

Munsters vei 6, Kongsberg

Facebook

LinkedIn

Twitter